Vrijblijvend advies

Indien u een probleem heeft of wilt voorkomen kunt u altijd vrijblijvend en gratis advies inwinnen in een kennismakingsgesprek. Maak daarvoor telefonisch een afspraak. Wij bespreken of en zo ja welke acties nodig zijn. Wij noemen hieronder enkele veel voorkomende onderwerpen, maar de werkelijkheid is uiteraard veel uitgebreider.

 

Overeenkomsten, contracten

Als de afwikkeling van overeenkomsten niet verloopt zoals verwacht ontstaan er momenten dat u de juiste juridische stappen moet zetten om geen rechten te verliezen. Voorbeeld: wanneer moet  u uw wederpartij in gebreke stellen?

Veel problemen kunnen voorkomen worden door bij het aangaan van overeenkomsten duidelijke afspraken te maken en een aantal daarvan vast te leggen in Algemene Voorwaarden. Zeer belangrijk aspect daarvan is de beperking van aansprakelijkheid voor schade bij uitvoering van overeenkomsten.

 

Arbeidrecht, Ontslag

De wet Werk en Zekerheid die in werking getreden is op 1 juli 2015 heeft grote wijzigingen gebracht in het arbeidsrecht, met name op het terrein van flexibele arbeidscontracten en daarmee samenhangend het ontslagrecht.  Hoe kunnen werkgever en werknemer rechtsgeldig een arbeidsovereenkomst beëindigen zonder tussenkomst van de rechter of het UWV?

 

Huurrecht

Het huurrecht voor bedrijfsruimten is gevarieerd, afhankelijk van het type bedrijfsruimte. Zowel voor de huurder als voor de verhuurder is het zaak de verschillen goed in het oog te houden om geschillen te voorkomen. Als huurovereenkomsten voortijdig beëindigd worden is de vraag welke schade vergoed cq betaald moet worden. Wat moet u doen als de verhuurder  onvoldoende onderhoud pleegt?

 

Faillissement

Wat zijn uw rechten en plichten als uw wederpartij failliet gaat. En als uw bedrijf failliet dreigt te gaan?

 

Ondernemingsrecht,  Aandeelhouders, Vennoten

Als de verhoudingen minder goed dreigen te worden, bijvoorbeeld door tegengestelde  belangen, is het zaak de besluitvorming correct volgens de voorgeschreven wettelijke procedures te laten verlopen, anders loopt u de kans dat achteraf besluiten nietig blijken te zijn.

Heeft u de risicovolle onderdelen van uw bedrijf in een aparte rechtspersoon ondergebracht? En uw kroonjuwelen (panden, pensioen) in een andere rechtspersoon?

Bestuurdersaansprakelijkheid is en blijft een actueel onderwerp. Als u privé aansprakelijk wordt gehouden voor schade die uw BV veroorzaakt heeft of u wilt een bestuurder van een wederpartij persoonlijk aansprakelijk stellen moet dat getoetst worden aan de criteria die in de wet en rechtspraak daarvoor ontwikkeld zijn.

 

ZZP

Weet u om te gaan met modelovereenkomsten na de afschaffing van de VAR?